Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Polityka prywatności

§ 1. Definicje

Polityka prywatności i wykorzystywania plików coockies w serwisie internetowym FirmaFilip.pl (dalej: "Polityka") została stworzona i przyjęta przez F.H.U. FILIP.

  Terminy użyte w Polityce oznaczają:
 • Serwis - serwis internetowy FirmaFilip.pl;
 • Użytkownik - podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
 • Właściciel - F.H.U. FILIP wpisana do CEiIDG, NIP: 6332139323, REGON: 240369191;
 • Cookies - pliki tekstowe, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu;
 • Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 ze zm.);
 • Ustawa śude - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422 ze zm.);
 • Ustawa odo - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( U. 2014.1182 ze zm.).

§ 2. Postanowienia ogólne

  Celem Polityki jest w szczególności:
 • udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisu, wymaganych przez przepisy Prawa telekomunikacyjnego;
 • zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Ustawie śude, Ustawie odo i Prawie telekomunikacyjnym.

Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.

W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie Polityki.

§ 3. Ochrona prywatności i danych osobowych

Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Serwis zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Serwis dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonego przez Użytkownika zezwolenia lub na podstawie ustawowych przesłanek uzasadniających przetwarzanie danych, zgodnie z wymogami prawa, w szczególności z Ustawą odo oraz przepisami wykonawczymi.

  Serwis dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  Serwis stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności ochronę przed:
 • udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
 • zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
 • przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa,
 • zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Serwis dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Serwis zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony danych osobowych pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.

Użytkownik, który w jakikolwiek sposób udostępnił Serwisowi swoje dane osobowe Właściciel zapewnia dostęp do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 4. Cookies

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.

Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Ustawy śude, Ustawy odo i Prawa telekomunikacyjnego.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania Serwisu wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeni w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie lub w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

  Możesz autoryzować, zablokować lub usunąć pliki cookie zainstalowane na swoim komputerze ustawiając opcje swojej przeglądarki. W przypadku najpopularniejszych przeglądarek możesz skorzystać ze wskazówek dostępnych pod poniższymi linkami:
 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Apple Safari

Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych Właściciela w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Zmiana ustawień Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych na Serwisu z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).

Serwis informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika, wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Portalem reklamodawców oraz Partnerów.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Serwis.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

  Serwis stosuje następujące rodzaje plików cookies:
 • "niezbędne" pliki cookies - umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa - np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • "wydajnościowe" pliki cookies - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
 • "funkcjonalne" pliki cookies - umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu itp.;
 • "reklamowe" pliki cookies - umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

§ 5. Świadczenie usług drogą elektroniczną

Serwis w razie świadczenia na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną może instalować oprogramowanie w urządzeniach końcowych Użytkownika przeznaczonych do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania,

  pod warunkiem że Użytkownik:
 • przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez Właściciela z tego oprogramowania;
 • zostanie poinformowany o sposobie usunięcia oprogramowania z urządzenia końcowego Użytkownika;
 • przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.

Informacje w ww. zakresie zostaną udzielone Użytkownikowi wraz z dostarczeniem oprogramowania niezbędnego do korzystania z usług.

§ 6. Postanowienia końcowe

Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 03.01.2017r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.

Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego, Ustawy odo, Ustawy śude.

Aktualna wersja Polityki prywatności jest zawsze dostępna dla Klientów w zakładce Polityka prywatności.

Ostatnia aktualizacja 03.01.2017r.

Witryna stworzona na platformie